Zakonodavni okvir

Zakoni
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) 
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17,114/18, 39/19 i 98/19) 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19 i 125/19) 
Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98 22/06) 
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02) 
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12,143/13, 65/17 i 14/19) 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18 ) 
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) 
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) 
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 92/14 i 110/19) 
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14 i 98/19) 
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15, 20/18,115/18 i 98/19) 
Zakon o šumama (NN 68/18,115/18,98/19 i 32/20) 
Zakon o vodama (NN66/19)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14 116/18 i 25/20)
Zakon o javno - privatnom partnerstvu (NN 78/12 i 152/14)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Podzakonski okvir
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Sl glasnik Grada Zagreba 10/2012,3/2018, 6/2019 i 18/19)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/2014, 25/15)
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada 19/01, 23/03, 22/09, 18/10, 25/13, i 6/16)
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN, br 40/97 i 117/05)

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 11/15 i 2/16)
Pravilnik o visini naknade za korištenje javnih površina I neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 9/15)
Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor . (Službene vijesti Grada Samobora broj 3/17)

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA -  NN 42/2018 
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
Opća uredba o zaštiti podataka SL EU L119  - na snazi od 25.05.2018.
Zakon o pristup informacijama – NN 25/13, 85/15 na snazi od 09.08.2015.