Usluge


Upravljanje i rješavanje imovinskopravnih odnosa pojedinim povjerenim pojavnim oblicima nekretnina u vlasništvu odnosno upravljanju ZGH d.o.o. na način:
 • sklapanja ugovora o zakupu poslovnih i drugih prostora nakon provedenog javnog natječaja
 • sklapanje ugovora o privremenom korištenju poslovnih i drugih prostora 
 • sklapanje ugovora o zakupu i privremenom korištenju neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta 
 • sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina po provedenom javnom natječaju sukladno odlukama Uprave/Skupštine Društva 
 • investicijsko i redovno održavanje svih pojavnih oblika nekretnina 
 • prostornoplansko analiziranje i praćenje statusa i davanje prijedloga izmjena i dopuna Prostornih i dr.planova 
 • rješavanje imovinskopravnih odnosa i usklađivanje katastra i zemljišne knjige 
 • praćenje i sudjelovanje u upravnim postupcima naknade po Zakonu o naknadi oduzete imovine i dr.upravnim postupcima pred tijelima državne uprave
 • koordinacija sa DUDI-jem; DORHO-om; ŽDO-om; ODO-om; Gradskim uredima i zavodima i državnim uredima 
 • svi drugi poslovi iz nadležnosti Podružnice prema upisu u sudski registar
 • zastupa ZGH po ovlasti Uprave ZGH pred zemljišnoknjižnim sudovima i drugim državnim tijelima
 • vrši stručnu analizu elaborata i daje suglasnosti u svojstvu vlasnika ili susjeda na lokacijske i građevinske dozvole, geodetske i etažne elaborate i sl.
 • izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja
 • izrađuje, pregledava i daje suglasnost na tekstove ugovora, aneksa, ugovora o osnivanju prava služnosti, prava građenja, očitovanja volje i sl. sve vezano za nekretnine
 • koordinira sa nadležnim Uredima postupke ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
 • koordinira i prikuplja podatke za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina