UKŽ

Aktivnost provedbe Zaključka Gradske skupštine 
o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja 
na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec


Temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 2014. godine, u međusobnoj suradnji Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.
u kontinuitetu se organizira aktivnost potpisa ugovora s ovlaštenicima prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području
utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec.

Potpisivanje ugovora i aneksa organizira se u dva navrata godišnje na području Mjesnih odbora Jakuševec, Mićevec i Hrelić.

U periodu od 2014. do 2017. potpisano je ukupno 13.706 ugovora i aneksa, s u prosjeku 1.700 ovlaštenika naknade godišnje.

U svrhu provedbe Zaključka, Zagrebački holding d.o.o. osnovao je Povjerenstvo sa zadatcima:
  • koordinacije aktivnosti između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. radi provedbe Zaključka o utvrđivanju visine naknade i modaliteta isplate naknade
  • prikupljanja podataka o ovlaštenicima naknade za potrebe izrade ugovora o isplati naknade
  • izrade ugovora, organizacije i provedbe aktivnosti potpisivanja ugovora s ovlaštenicima naknade ugovora na lokacijama MO Mičevec, Jakuševec i Hrelić
  • osiguranja potpisivanja ugovora svim ovlaštenicima naknade, koji su bili spriječeni potpisati na terenu, u prostorima Društva.
Odaziv ovlaštenika prava na novčanu naknadu potpisivanju ugovora u Mjesnim odborima je izuzetno velik, pa se veći dio ugovora i aneksa potpiše
na terenu u prethodno za to određenim periodima.

Organiziranjem aktivnosti na području življenja ovlaštenika prava na novčanu naknadu, uz pojedinačni pristup i osobnu komunikaciju sa svakim od ovlaštenika,
uvelike je utjecao na njihovo zadovoljstvo pa je takvom neposrednom komunikacijom postignut dodatan efekt u jačanju povjerenja u tijela lokalne samouprave,
osobito uz činjenicu da je odlagalište otpada još uvijek u funkciji.

Povjerenstvo trenutno priprema potpisivanje ugovora za 2018. godinu za 2.043 ovlaštenika prava na novčanu naknadu.

Termin za potpis ugovora određen je za 27. ožujka 2018. godine na području Mjesnih odbora Jakuševec. Mićevec i Hrelić.