Tehničko održavanje nekretnina

 


Ima li slobodnih poslovnih prostora i može li se izvršiti uvid u iste?
Informacije se mogu dobiti od djelatnika nadležne službe komercijalizacije nekretnina a čiji su kontakti objavljeni na www.nekretnine-zgh.hr/kontakti/12
 
Na koji način se vrši primopredaja poslovnog prostora.
Primopredaja poslovnog prostora (Ulazna/Izlazna) vrši prema unaprijed dogovorenim terminima koje dogovara služba za komercijalizaciju nekretnina u koordinaciji s kolegama Službe tehničkog održavanja nekretnina.

Je li moguće izvršiti pregled lokacije kako bi se stekao dojam o lokaciji i sadržajima?
Potrebno je uputiti zahtjev  službi za komercijalizaciju nekretnina navodeći ukratko razloge pregleda sa kratkim pojašnjenjem konkretnih potreba (slikanje, mjerenje ili slično) na koji će se dostaviti odgovor u primjerenom roku.

Koju dokumentaciju je potrebno pribaviti prije nego se započnu radovi na uređenju poslovnog prostora?
U dokumentu pod nazivom Kućni red na lokaciji "Zagrepčanka" (koji je javno dostupan na službenim internet stranicama podružnice:  https://www.nekretnine-zgh.hr/tehnicko-odrzavanje-nekretnina/21  navedeni su potrebni dokumenti i procedure za uređenje prostora.

Dostupnost i suradnja sa kolegama na lokaciji Zagrepčanka?
Na lokaciji se nalaze uredi podružnice u kojima su zaposlenici zaduženi i odgovorni za tekuća pitanja i operativne procedure i poslove vezane uz lokaciju, a dostupni su svima radnim danima u redovno radno vrijeme na lokaciji od 8:00 do 16:00 sati uz prethodnu najavu. Prije podnošenja ponude za natječaj za zakup poslovnog prostora i/ili po potpisivanju ugovora o zakupu a prije početka radova na uređenju  poslovnog prostora  Zakupnik se može detaljnije informirati o svim potrebnim tehničkim aspektima uređenja i priključenja  poslovnog prostora-uvidom u Kućni red koji je objavljen na elektronskim stranicama Podružnice Upravljanje nekretninama, poglavlje: „Tehničko održavanje nekretnina“(www.nekretnine-zgh.hr). 
 
Koja je procedura priključivanja zakupnika/korisnika poslovnih prostora na elektroenergetsku mrežu na lokaciji “Zagrepčanka”
 
Zakupnik dostavlja zakupodavcu ZAHTJEV za uređenje poslovnog prostora s potrebnim tehničkim podatcima vezano za priključnu snagu radi ispitivanja mogućnosti i usklađenja s prostornim i drugim tehničkim parametrima hala/objekata i lokacije. 
Zakupodavac može zakupniku osigurati priključnu snagu maksimalno do 5kW(jednofazni priključak) i 10kW(trofazni priključak.
Mjesto priključka elektroinstalacija poslovnog prostora zakupnika na električnu mrežu zakupodavac, odredit će se sukladno energetskim prilikama na elektroenergetskoj mreži i kapacitetima u pogledu raspoložive priključne snage u pojedinim točkama elektroenergetske mreže lokacije. Podaci  o mjestu priključka predaju se projektantu kako bi isti mogao izraditi određene proračune i električne sheme. 
Priključno mjesto je  mjesto gdje zakupodavac predaje električnu energiju zakupniku i to je ujedno i mjesto razdvajanja odgovornosti  za elektroinstalacije kao i mjesto razdvajanja  osnovnih sredstava zakupodavca i zakupnika. Zakupnik je dužan dovesti svoj priključni električni kabel do mjesta priključka, odnosno do mjesta predaje električne energije kojeg odredi zakupodavac.
Zakupnik je dužan na svoj rizik i o svome trošku izraditi  projekt elektroinstalacija po ovlaštenom projektantu, te isti dostaviti zakupodavcu na pregled.
Na temelju usuglašenog projekta kojeg dostavi zakupnik, zakupodavac će izdati pisano Odobrenje za izvođenje elektroinstalacija. 
Zakupnik je dužan Izvođenje elektro radova i atestiranje elektroinstalacija povjeriti osobama registriranim  za obavljanje tih djelatnosti.
Prije priključenja elektroinstalacija zakupnika na elektroenergetsku mrežu lokacije Zakupnik je u obvezi predati zakupodavcu  propisane ateste izvedenih elektroinstalacija i popunjen obrazac Prijavnice elektroinstalacija. 
Postupci odobravanja za slučajeve preuređenja, dogradnje  i  rekonstrukcije postojećih poslovnih  prostora  i pripadajućih instalacija odobravaju se sukladno procedurama iz ovog Kućnog reda, a sukladno projektnoj dokumentaciji izrađenoj po ovlaštenom projektantu.
 
NAPOMENA:
Tehnička svojstva električnih instalacija u smislu Članak 10. Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije NN 5/2010 postižu se projektiranjem i izvođenjem električne instalacije, a očuvanje tehničkih svojstava postiže se pravilnom upotrebom, održavanjem i redovnim atestiranjima električne instalacije (konkretno svake 4 godine), što sve skupa čini obvezu zakupnika-vlasnika elektroinstalacija.