Neobvezujući javni poziv

NEOBVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu
Zagrebačkog holdinga d.o.o. podnošenjem pisanih ponuda
 
Raspisuje se neobvezujući javni poziv za iskazivanjem interesa za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog/poljoprivrednog zemljišta podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama  kako slijedi:
                                                                              
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Starogradska 15, označeno kao dio k.č.br. 1504/1 i dio k.č. br 1505 k.o. Samobor, ukupne površine 1700 m2
Početna mjesečna zakupnina: 5.300,00 kn
Jamčevina: 15.900,00 kn
Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 3 godine
 
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/10 i dio k.č. br 3377/1 k.o. Samobor, ukupne površine 4800 m2
Početna mjesečna zakupnina: 7.968,00 kn
Jamčevina: 23.904,00 kn
Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
 
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/9, dio k.č. br 3377/1 i dio k.č.br. 3377/4 k.o. Samobor, ukupne površine 1400 m2
Početna mjesečna zakupnina: 2.324,00 kn
Jamčevina: 6.972,00 kn
Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/9, dio k.č. br 3377/1 i dio k.č.br. 3377/4 k.o. Samobor, ukupne površine 1100 m2
Početna mjesečna zakupnina: 1.826,00 kn
Jamčevina: 5.478,00 kn
Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godina
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Mandlova-Maksimirska na dio kč.br. 138/1, k.o. Peščenica, ukupne površine 29400 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 48.804,00 kn
Jamčevina: 146.412,00 kn
Namjena: skladištenje na otvorenom/parkiralište i slične svrhe
Rok zakupa: 3 godine
Početna mjesečna zakupnina za dio zemljišta od minimalno 1000 m2:  1,66 kn/m2
 • Ako se ponuda podnosi za dio zemljišta potrebno je ponudi priložiti skicu i kvadraturu istog  
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Mandlova-Maksimirska na dio kč.br. 138/1, k.o. Peščenica, ukupne površine 21100 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 35.026,00 kn
Jamčevina: 105.078,00 kn
Namjena:  parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe. Rok zakupa: 3 godine
Početna mjesečna zakupnina za dio zemljišta od minimalno 1000 m2:  1,66 kn/m2
 • Ako se ponuda podnosi za dio zemljišta potrebno je ponudi priložiti skicu i kvadraturu istog
 
 
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Ulica Gordana Lederera na dio kč.br. 200/1, k.o. Žitnjak, ukupne površine 10189 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 10.189,00 KN
Jamčevina: 30.567,00 kn
Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
Početna mjesečna zakupnina za dio zemljišta od minimalno 1000 m2:  1,00 kn/m2
 • Ako se ponuda podnosi za dio zemljišta potrebno je ponudi priložiti skicu i kvadraturu istog
 
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Ulica Gordana Lederera na dio kč.br. 200/1, dio k.č. br. 200/7 i k.č.br. 200/1,  k.o. Žitnjak, ukupne površine 75000 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 75.000,00 kn
Jamčevina: 225.000,00 kn         
Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godina
Početna mjesečna zakupnina za dio zemljišta od minimalno 5000 m2:  1,00 kn/m2
 • Ako se ponuda podnosi za dio zemljišta potrebno je ponudi priložiti skicu i kvadraturu istog
 
 
 1. POLJOPRIVREDNO  ZEMLJIŠTE  k.č br. 463 k.o. Oborovo,  površine 208747 m²  
Početna mjesečna zakupnina: 15.100,00 kn
Jamčevina:  45.300,00 kn          
Namjena: poljoprivredna proizvodnja        
Rok zakupa:
3 godine
        Zemljišta se daju  u zakup kao cjelina ukupne površine 3448 m2.
       
   
   10. NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, B. Adžije 4, označeno kao dio k.č.br. k.o. Trešnjevka, ukupne površine 1.146,51 m2
            

Početna mjesečna zakupnina: 2.384,74 kn
Jamčevina: 7.154,22 kn 
Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 3 godine

Početna mjesečna zakupnina za  zemljišta ukupne površine 3448 m2: 10.344,00 kn
Jamčevina: 31.032,00 kn
Rok zakupa: 3 godine

 
 
OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA
 
 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
 2. Rok za dostavu pisanih ponuda je 15.05.2019.do 15 sati.
 3. Ponude poslane poštom moraju stići Podružnici prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 4. Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „JAVNI POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, Jankomir 25/III, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
 5. Zemljišta se mogu razgledati radnim danom od 09:00 do 15:00 sati uz prethodni dogovor na telefon: +385 1 6426-931, 6426-913, 6426-939
 6. Početni iznos mjesečne/godišnje zakupnine za zemljišta naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
 7. Neće se razmatrati ponude:
 1. fizičkih i pravnih osoba koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba ili Zagrebačkog holdinga d.o.o. zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., odnosno reprogramiranjem duga, odnosno čija su dugovanja ostala nepodmirena zbog zastare;
 2. fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava;
 3. pravnih osoba koje nisu solventne;
 4. fizičkih i pravnih osoba koje ponude ne podnesu u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.
 1. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu na žiro račun Zagrebačkog holdinga d.o.o. IBAN:  HR9023600001400498912 model 00, s pozivom na broj /OIB ponuditelja/.
 2. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU PODNOSI SE NA OBRASCU OBJAVLJENOM NA WEB STRANICI I MORA SADRŽAVATI:
 1. Redni broj (1.-9.) i oznaku zemljišta/dio zemljišta za koji se iskazuje interes; 
 2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za zemljište, a koji iznos mora biti veći od ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za zemljište, a koji iznos mora biti veći od oglašenog početnog iznosa;
 3. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
 • fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
 • presliku osobne iskaznice i
 • presliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja;
 • pravne osobe trebaju dostaviti: presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja.
 1. e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni poziv;
 2. kontakt broj telefona;
 3. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, na stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude;
 4. izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, ovjerenu kod javnog bilježnika, ne starije od 3 mjeseca od dana izdavanja;
 5. potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana, koja se izdaje temeljem zahtjeva dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;
 6. BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude kao dokaz o solventnosti;
 7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
 8. broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete javnog poziva i koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
 2. Ako dva ili više ponuditelja ponude za isto zemljište isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog poziva, ti će se natjecatelji pozvati da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 3. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sudionici poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave predmetne Odluke. Odluka po prigovoru je konačna.
 4. Ponuditeljima koji su položili jamčevinu a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od 30 dana od dana konačnog utvrđenja najpovoljnije ponude. Položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 5. Ako ponuditelj kojeg je ponuda najpovoljnija, na samom javnom pozivu ili kasnije, nakon izbora odustane od javnog poziva ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 6. Najpovoljniji ponuditelj dužan je bez odgode sklopiti ugovor o zakupu. Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku 8 dana od poziva na sklapanje ugovora, ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
 7. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog zemljišta te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja zemljišta (struja, voda, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo).
 8. Zemljište se daje u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 9. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju (dozvole/odobrenja) od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja zemljišta namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 10. Najpovoljniji ponuditelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu položiti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja.
 11. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 12. Ponudu za javni poziv mogu podnijeti zajedno dva ili više ponuditelja (Zajednička ponuda).
 13. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca zemljište dati u podzakup.
 14. Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Upravljanje nekretninama zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu.
 15. Smatra se da ponuditelj podnošenjem ponude za zakup pristaje na sve opće uvjete objavljene u javnom pozivu, a ponuditelj fizička osoba podnošenjem ponude na javni poziv daje privolu da se njegovi osobni podaci koriste samo u svrhu odabira najpovoljnijeg ponuđača.
 
NAPOMENA:
 
 • UgovorI o zakupu sklapaju se na vrijeme od 3 godine kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu na trošak zakupnika.
 
 • Ugovor se može uz ostale zakonske razloge ranije raskinuti radi  privođenja nekretnine namjeni, odnosno realizacije projekta Grada Zagreba ili Zakupodavca na predmetnoj nekretnini, promjene prostornih planova/namjene zemljišta idr. Zakupnik se obvezuje na poziv zakupodavca, najkasnije u roku od 30 dana od raskida, predati predmet zakupa slobodan od osoba i stvari u posjed Zakupodavcu.
 
 
                                                                                                                                                                               Voditeljica Podružnice
                                                                                                                                                                               Zdravka Ramljak