NEOBVEZUJUĆI JAVNI POZIV 09/2020

NEOBVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. podnošenjem pisanih ponuda


 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Starogradska 15, označeno kao dio k.č.br. 1504/1 i dio k.č. br 1505 k.o. Samobor, ukupne površine 1700 m2
Početna mjesečna zakupnina: 5.300,00 kn


Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 3 godine
 
 
 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/10 i dio k.č.br 3377/1 k.o. Samobor, ukupne površine 4800 m2
Početna mjesečna zakupnina: 7.968,00 kn


Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
 

 
 
 
 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/9, dio k.č.br. 3377/1 i dio k.č.br. 3377/4 k.o. Samobor, ukupne površine 1400 m2
Početna mjesečna zakupnina: 2.324,00 kn


Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
 

 
 
 
 
 
 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/9, dio k.č.br. 3377/1 i dio k.č.br. 3377/4 k.o. Samobor, ukupne površine 1100 m2
Početna mjesečna zakupnina: 1.826,00 kn

Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godina
 

 
 
 
 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Mandlova-Maksimirska na dio kč.br. 138/1, k.o. Peščenica, ukupne površine 29400 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 48.804,00 kn
      
Namjena: skladištenje na otvorenom/parkiralište i slične svrhe
Rok zakupa: 3 godine
Početna mjesečna zakupnina za dio zemljišta od minimalno 1000 m2:  1,66 kn/m2      
Ako se ponuda podnosi za dio zemljišta potrebno je ponudi priložiti skicu i kvadraturu istog

 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, na dio kč.br. 6730/1, k.o. Trešnjevka, ukupne površine 950 m2 
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 4.750,00 kn
Namjena; parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.

 
 
 
 
 
 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, B. Adžije 4, označeno kao dio k.č.br.  k.o. Trešnjevka, ukupne površine 1.045,45 m2
Početna mjesečna zakupnina: 2.174,54 kn

Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 3 godine
 

 
 
 
 
 
 
 
  1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, označeno kao dio k.č.br. 723 i dio k.č.br. 756 k.o. Trešnjevka,  ukupne površine 2154,39 m2
Početna mjesečna zakupnina: 10.771,95 kn

Namjena: skladište na otvorenom
Rok zakupa: 3 godine
 
 

 
 
 
  1.   NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Radgonska bb, označeno kao dio k.č.br. 6977/2 k.o. Vrapče, ukupne površine 1573,14 m2
Početna mjesečna zakupnina: 2.611,41 kn

Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 3 godine

 
 
  1.   POLJOPRIVREDNO  ZEMLJIŠTE  k.č br. 463 k.o. Oborovo,  površine 208747 m²  
Početna mjesečna zakupnina: 15.100,00 kn
        
Namjena: poljoprivredna proizvodnja
Rok zakupa: 3 godine
 


PONUDA ZA POZIV
Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, Jankomir 25/III, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv ponuditelja.
Ponude se zaprimaju najkasnije do 15.10.2020.g. u 15,00 sati.
Zemljišta se mogu razgledati radnim danom od 09:00 do 15:00 sati uz prethodni dogovor na telefon: +385 1 6426-931, 6426-913, 6426-939
U ponudi je potrebno navesti e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni poziv i kontakt broj telefona
Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti:
- redni broj i oznaku zemljišta za koji podnosi ponudu 
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za , a koji iznos mora biti veći  od oglašenog  početnog     iznosa
-dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
presliku osobne iskaznice i
presliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja; iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
pravne osobe trebaju dostaviti: presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
-e- mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni poziv i kontakt broj telefona
 
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od datuma izdavanja;
- izvornik ili ovjereni preslik potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od datuma izdavanja;
-potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana izdavanja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;
-detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će ponuditelj obavljati na zemljištu, koja treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koju će obavljati.
NAPOMENA:
Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog  zemljišta te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja  (struja, voda,  komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo).
       Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na
       dodanu vrijednost.
       Početni iznos mjesečne zakupnine za zemljišta naveden je u neto iznosu i u njega nije
       uključen PDV
Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, zakupnik je dužan predati zakupodavcu  bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika na rok od 3 godine.
Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeno zemljište dati u podzakup.
Zemljišta se daju  u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja  izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja zemljiša namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat  ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Upravljanje nekretninama zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu.
Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.