Neobvezujući javni poziv 08.07.2019.


NEOBVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. podnošenjem pisanih ponuda

Raspisuje se neobvezujući javni poziv za iskazivanjem interesa za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog/poljoprivrednog zemljišta podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama  kako slijedi:

 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Starogradska 15, označeno kao dio k.č.br. 1504/1 i dio k.č. br 1505 k.o. Samobor, ukupne površine 1700 m2
Početna mjesečna zakupnina: 5.3000,00 kn

Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 3 godine
 
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/10 i dio k.č.br 3377/1 k.o. Samobor, ukupne površine 4800 m2
Početna mjesečna zakupnina: 7.968,00 kn

Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/9, dio k.č. br 3377/1 i dio k.č.br. 3377/4 k.o. Samobor, ukupne površine 1400 m2
Početna mjesečna zakupnina: 2.324,00 kn

Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Samobor, Kolodvorska, označeno kao dio k.č.br. 3377/9, dio k.č. br 3377/1 i dio k.č.br. 3377/4 k.o. Samobor, ukupne površine 1100 m2
Početna mjesečna zakupnina: 1.826,00 kn

Namjena: parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godina
 
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Mandlova-Maksimirska na dio kč.br. 138/1, k.o. Peščenica, ukupne površine 29400 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 48.804,00 kn
      
Namjena: skladištenje na otvorenom/parkiralište i slične svrhe
Rok zakupa: 3 godine
Početna mjesečna zakupnina za dio zemljišta od minimalno 1000 m2:  1,66 kn/m2      
 • Ako se ponuda podnosi za dio zemljišta potrebno je ponudi priložiti skicu i kvadraturu istog
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, Mandlova-Maksimirska na dio kč.br. 138/1, k.o. Peščenica, ukupne površine 21100 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 35.026,00 kn
 • Namjena; parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
Početna mjesečna zakupnina za dio zemljišta od minimalno 1000 m2:  1,66 kn/m2
 • Ako se ponuda podnosi za dio zemljišta potrebno je ponudi priložiti skicu i kvadraturu istog
 1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, na dio kč.br. 6730/1, k.o. Trešnjevka, ukupne površine 950 m2 m2
Početna mjesečna zakupnina za cijelo zemljište: 4.750,00 kn
 • Namjena; parkiralište/skladištenje na otvorenom i druge slične svrhe.
Rok zakupa: 3 godine
  
 
 1. POLJOPRIVREDNO  ZEMLJIŠTE  k.č br. 463 k.o. Oborovo,  površine 208747 m²  
Početna mjesečna zakupnina: 15.100,00 kn
        
 • : poljoprivredna proizvodnja
Rok zakupa: 3 godine
 
PONUDA ZA POZIV     

 9.
 NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Zagreb, B. Adžije 4, označeno kao dio k.č.br. k.o. Trešnjevka, ukupne površine 1.146,51 m2
 
Početna mjesečna zakupnina: 2.384,74 kn
Jamčevina: 7.154,22 kn  
Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 3 godine


 
 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
 2. Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „JAVNI POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, Jankomir 25/III, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
 3. Zemljišta se mogu razgledati radnim danom od 09:00 do 15:00 sati uz prethodni dogovor na telefon: +385 1 6426-931, 6426-913, 6426-939
 4. Početni iznos mjesečne zakupnine za zemljišta naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
 5. Neće se razmatrati ponude:
  • fizičkih i pravnih osoba koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba ili Zagrebačkog holdinga d.o.o. zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena zbog zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Gradu Zagrebu ili ZGH d.o.o., osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje ponude ne podnesu u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti
 6. PONUDA SE PODNOSI SE  OBRASCU OBJAVLJENOM NA WEB STRANICI I MORA SADRŽAVATI:
 1. redni broj i oznaku zemljišta za koji se natječe; 
 2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za zemljište, a koji iznos mora biti veći od oglašenog početnog iznosa;
 3. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
 • fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
 • presliku osobne iskaznice i
 • presliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja;
 • pravne osobe trebaju dostaviti: presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja.
 1. e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni poziv;
 2. kontakt broj telefona;
 3. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od datuma izdavanja;
 4. izvornik ili ovjereni preslik potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od datuma izdavanja;
 5. potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana izdavanja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;
 6. BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude kao dokaz o solventnosti;
 7. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva (točka 7.) - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane  Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 7. ovog poziva, ne starije od tri mjeseca od datuma izdavanja; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da li je korisnik mirovine ostvarene na temelju zakona koji regulira prava  hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji , Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana izdavanja;
 8. detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će ponuditelj obavljati na zemljištu, koja treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koju će obavljati.
 1. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu  za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene zakonom koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluje u javnom pozivu i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva za vrijeme dok traje zakup poslovnog prostora ili zemljišta neovisno po kojoj osnovi je ostvaren. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
 2. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prvenstva, neće se odobriti davanje zemljišta  u podzakup niti zajednički zakup.
 3. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog  zemljišta te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja  (struja, voda,  komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo).
 4. Nakon pregleda svih ponuda, podružnica će pozvati natjecatelje čije su ponude najviše za  određeno zemljište na uplatu jamčevine u trostrukom iznosu od ponuđene zakupnine u roku od 3 dana.
 5. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 6. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu položiti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
 7. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 8. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeno zemljište dati u podzakup.
 9. Zemljišta se daju  u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja  izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja zemljiša namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat  ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 10. Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Upravljanje nekretninama zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu.
 
 
NAPOMENA:
 
 • Ugovori o zakupu sklapaju se na vrijeme od 3 godine kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu na trošak zakupnika.
 
 • Ugovor se može uz ostale zakonske razloge ranije raskinuti radi  privođenja nekretnine namjeni, odnosno realizacije projekta Grada Zagreba ili Zakupodavca na predmetnoj nekretnini, promjene prostornih planova/namjene zemljišta idr. Zakupnik se obvezuje na poziv zakupodavca, najkasnije u roku od 30 dana od raskida, predati predmet zakupa slobodan od osoba i stvari u posjed Zakupodavcu u stanju u kakvom ga je primio.