Javni natječaj 2/2019

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. st. 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12,3/18,6/19,23/19) Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Upravljanje nekretninama objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA  PODNOŠENJEM PISANIH PONUDA br. 2/2019
 
Raspisuje se  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
Red br. OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA ADRESA POVRŠINA
NAMJENA POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA
1.  
Poslovni prostor  br. 2
 
B. Adžije 6 (bivši kolodvor)
Zagreb
8,80 m2
   
skladište 195,71 kn
2. Poslovni prostor br. 3
 
B. Adžije 6 (bivši kolodvor)
Zagreb
9,60 m2 skladište 213,50 kn
3. Poslovni prostor br. 4A B. Adžije 6 (bivši kolodvor)
Zagreb
4,40 m2 skladište 97,86 kn
4. Poslovni prostor br. 4B B. Adžije 6 (bivši kolodvor)
Zagreb
4,40 m2 skladište 97,86 kn
5. Poslovni prostor br. 4C B. Adžije 6 (bivši kolodvor)
Zagreb
4,40 m2 skladište 97,86 kn
6. Poslovni prostor          br. 7
 
B. Adžije 6
(bivši kolodvor)
Zagreb
      26,40 m2 skladište 587,13 kn
   7. Poslovni prostor   u objektu oznake 11/4 u KOMPLEKSU „ZAGREPČANKA“
 
Heinzelova 66,
Zagreb
70,00 m² skladište 630,00 kn
8. poslovni prostor  u objektu oznake 9B/4 u KOMPLEKSU „ZAGREPČANKA Heinzelova 66,
Zagreb
100,00 m2 skladište 900,00
9. poslovni prostor  u objektu oznake  20 u KOMPLEKSU „ZAGREPČANKA Heinzelova 66,
Zagreb
380,00 m2 skladište 3.420,00
10. poslovni prostor  u objektu oznake 10 u KOMPLEKSU „ZAGREPČANKA“
 
Heinzelova 66,
Zagreb
233,00 m2 skladište 2.097,00 kn
11. poslovni prostor  u objektu oznake  32 (soba 5 i 6) u KOMPLEKSU „ZAGREPČANKA Heinzelova 66,
Zagreb
69,06 m2 Skladište 621,54 kn
12. poslovni prostor  u objektu oznake 24/1 u KOMPLEKSU „ZAGREPČANKA“
 
Heinzelova 66,
Zagreb
25,00 m2 skladište  225,00 kn
13. Poslovni prostor ukupne površine 453,85 m2 (koji se sastoji od objekta oznake 1, površine 371 m2, objekta oznake 2, površine 82,85 m2)   i pripadajućeg dvorišta površine 1400 m2 Kolodvorska ulica
Samobor
Kčbr. 3377/9,ko  Samobor
453,85 m² poslovnog prostora i
1400 m2 pripadajućeg dvorišta
skladište 7.649,60 kn
14. Poslovni prostor
       oznake 1
Starogradska 15
Samobor
24,40 m² skladište 537,98 kn
15. Poslovni prostor oznake 2 Starogradska 15
Samobor
32,60 m² skladište 718,78 kn
16. Poslovni prostor
oznake 3
Starogradska 15
Samobor
29,80 m² skladište 657,05 kn
17. Poslovni prostor
oznake 4
Starogradska 15
Samobor
29,40 m² Skladište 648,23 kn
18. Poslovni prostor u objektu oznake 5 Starogradska 15
Samobor
270,00 m² skladište 3.042,70 kn
19. Poslovni prostor u objektu oznake 6 Starogradska 15
Samobor
59,00 m² skladište 1.181,80 kn
 

Obrazac za pisanu ponudu

 
OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
 2. Rok za dostavu pisanih ponuda je do18.10.2019. u 15,00 sati.
 3. Ponude poslane poštom moraju stići Podružnici prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 4. Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR.. ____  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica Upravljanje nekretninama, adresa Jankomir 25, Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
 5. Javno otvaranje ponuda će se održati 21.10.2019. u 13,00 sati na lokaciji Jankomir 25/3, 10 000 Zagreb. Na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 6. Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom od 10,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 099 2630326. Informacije o pravnim pitanjima vezanim za provedbu javnog natječaja i za uvjete iz ugovora o zakupu koji će se sklopiti mogu se dobiti na telefon: 6426-931, 6426- 913, 6426-939
 7. Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina uz mogućnost produženja na daljnjih 5 godina sukladno čl.6 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15,122/18).
 8. Početni iznos mjesečne zakupnine za pojedini poslovni prostor naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
 9. Odbit će se ponude:
 
 1. fizičkih i pravnih osoba koje imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Gradu Zagrebu ili ZGH d.o.o., osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja
 2. pravnih osoba koje nisu solventne;
 3. fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta  javnog natječaja.
 4. fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave ponude
              Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja
              ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe imali dugovanje opisano u ovoj točki natječaja,
              podružnica Upravljanje nekretninama ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja
              dodatnog roka
Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu  početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji se natječe, na žiro račun Zagrebačkog holdinga d.o.o. IBAN:  HR9023600001400498912 model 00, s pozivom na broj /OIB ponuditelja/.
 1. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU PODNOSI SE NA OBRASCU OBJAVLJENOM NA WEB STRANICI I MORA SADRŽAVATI:
 1. redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natječe; 
 2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za poslovni prostor, a koji iznos mora biti veći od oglašenog početnog iznosa;
 3. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
 • fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
 • presliku osobne iskaznice i
 • presliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja; iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
 • pravne osobe trebaju dostaviti: presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
 1. e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni natječaj;
 2. kontakt broj telefona;
 3. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
 4. izvornik ili ovjereni preslik potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja; (sve informacije možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zagreb.hr/obrasci/113897)
 5. potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od objave javnog natječaja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;
 6. BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja kao dokaz o solventnosti;
 7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
 8. broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 9. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane  Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja, odnosno  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 14. ovog natječaja, ne starije od tri mjeseca; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da li je korisnik mirovine ostvarene na temelju zakona koji regulira prava  hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji , te ovjerenu izjavu da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren. Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja;
 10. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 15. ovog natječaja - dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva;
 11. detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koju će obavljati u prostoru.
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
 2. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ti će se natjecatelji pozvati da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 3. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je ostvaren. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.
 4. Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 14. i 15. prednost imaju osobe iz točke 14.
 6. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu poslovnog prostora na temelju prava prvenstva iz točke 14., neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup niti zajednički zakup.
 7. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo).
 8. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja sudionici natječaja imaju pravo prigovora voditelju podružnice u roku od 8 dana od dana dostave predmetne Odluke. Odluka po prigovoru je konačna.
 9. Natjecateljima koji su položili jamčevinu a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju. Položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 10. Izabrani ponuditelj obvezan je nakon primitka odluke o dodjeli poslovnog prostora a prije sklapanja ugovora o zakupu uplatiti razliku iznosa uplaćene jamčevine do visine triju ponuđenih zakupnina uvećano za PDV.
 11. Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, odustane od  zaključenja ugovora o zakupu nakon konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je bez odgode sklopiti ugovor o zakupu. Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku 15  dana od konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora,  ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
 13. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 14. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu položiti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
 15. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 16. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeni poslovni prostor dati u podzakup.
 17. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja poslovnog prostora izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja poslovnog prostora namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 18. Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Upravljanje nekretninama zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, a voditelj podružnice može bez obrazloženja odlukom poništiti cijeli natječaj ili samo pojedinu lokaciju ako je to u interesu ZGH d.o.o. ili Grada Zagreba.                                                                              
 
POSEBNI UVJETI NATJEČAJA:
 
 1. Poslovni prostori pod red. br. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11  nisu u posjedu Zagrebačkog holdinga d.o.o. – podružnice Upravljanje nekretninama, te će Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Upravljanje nekretninama će ih predati zakupniku u roku od 8 dana od kad preuzme posjed prostora od trenutnog posjednika.
Zakupnik se odriče prava naknade štete zbog izmakle dobiti u razdoblju od zaključenja ugovora o zakupu do primanja poslovnog prostora u posjed.
 1. Važne informacije koje se odnose na infrastrukturu poslovnih prostora:
.
 1. Poslovni prostori pod rednim brojem 1 - 6 imaju izvedene instalacije vode, odvodnje i elektroinstalacije,  potrebno je postojeće instalacije prije upotrebe popraviti i atestirati. Objekt u kojem su smješteni poslovni prostori je limitiran priključnom električnom snagom, te zakupniku je u poslovnim prostorima prema trenutnom stanju dozvoljeno koristiti samo električnu rasvjetu. Stolarija, krovište, zidne i podne površine su u lošem stanju te je potrebno izvršiti popravke.
 2. Poslovni prostori pod rednim brojem 7-12  nemaju  izvedene instalacije vode i odvodnje, te nemaju mogućnost priključka na iste. Poslovni prostori nemaju izvedene elektroinstalacije, te obzirom na limitiranost lokacije priključnom električnom snagom moguće je osigurati električnu priključnu snagu samo za rasvjetu poslovnih prostora. Stolarija, krovište, zidne i podne površine su u lošem.
 3. Poslovni prostor pod rednim brojem 13  nema izvedene instalacije vode, odvodnje i elektroinstalacija. Potrebno je naručiti priključke vode, odvodnje  i električne energije izravno od davatelja usluga. U građevinskom smislu potrebno je izvršiti sve vrste popravaka objekata kao što su: krovišta, zidne i podne površine, pripadajući otvoreni prostori i sl.
 4. Poslovni prostori pod rednim brojem 14-19 nemaju izvedene instalacije vode, odvodnje i elektroinstalacija. Potrebno je naručiti priključke vode, odvodnje  i električne energije izravno od davatelja usluga. U građevinskom smislu objekti su u lošem stanju potrebno je izvršiti sve vrste popravaka objekata kao što su: pripadajući dio krovišta, zidne i podne površine, pripadajući otvoreni prostori i sl.
 5. naprijed navedeni poslovni prostori i objekti i njima pripadajući otvoreni prostori koji su predmet zakupa su u derutnom stanju i potrebno ih je na svoj rizik i o vlastitom trošku zakupnika, dovesti u funkciju i privesti namjeni za obavljanje djelatnosti. Zakupodavac prostor daje u zakup u viđenom stanju, te prije upotrebe prostora, sukladno svojim potrebama  zakupnik je u obvezi na svoj rizik i o svome trošku pregledati objekte i kompletnu infrastrukturu objekata i lokacije, odnosno eventualno ugrađenih svih vrsta instalacija,  te prije upotrebe potrebno je ili ugraditi nove instalacije  ili  izvršiti eventualne popravke postojećih instalacija, izraditi tehničku dokumentaciju(projekt), te izvršiti sve vrste atestiranja i ispitivanja i zakupodavcu dostaviti kopije svih atesta.
 
 1. Zakupnici za vrijeme uređenja poslovnog prostora, da bi se isti priveo namjeni, u trajanju do 3 mjeseca  nisu dužni plaćati zakupninu.
 2. Ugovor o zakupu poslovnih prostora pod rednim brojem 7. - 12. sklapa se na vrijeme do privođenja kompleksa namjeni, te se zakupnik obvezuje na poziv zakupodavca, a najkasnije u roku od 60 dana, predati navedene poslovne prostore slobodne od osoba i stvari u posjed Gradu Zagrebu;
 3. Zgrade u kojima se nalaze prostori pod brojem 7.- 12. upisane su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeni spomenici kulture. Prije uređenja prostora zakupnik će ishoditi potrebne suglasnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, a u korištenju postupati sukladno uputama Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode te Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te će prije izvođenja radova zatražiti odobrenje zakupodavca.
 4. U poslovnim prostorima dozvoljeno je skladištiti isključivo nezapaljivu robu, alate i strojeve.